Tel: +420 725 731 226
Email: spolek@svsidonie.cz
Nádherná přírodaObdivuhodná historieAtraktivní okolí

Nádherná příroda

Sidonie se nachází v srdci CHKO Bílé Karpaty...

Read More

Obdivuhodná historie

Poznejte krásu bývalé sklářské osady...

Read More

Atraktivní okolí

V okolí osady Sidonie se v součastnosti nachází spousta turisticky zajímavých míst, která stijí za to navštívit.

Read More

Zajímavosti v okolí

Místa v Sidonii

Sklářská kolonie – původní společné obydlí dělníků ze skláren můžete nalézt na několika místech osady. Ve středu obce Sidonie je Rajčurna, kousek nad ní na kopci se nachází Hrozenkov a na kopanicích naleznete Chaloupky, zde jsou domy sklářů nejstarší. Dlouhé domy byly rozděleny do jednotlivých bytů, kde ve skromných prostorách skládajících se pouze z kuchyně a jizby, žily po generace početné rodiny sklářů. Domy pro skláře byly stavěny po založení huti ze dřeva, jak lze vysledovat ze starých map. Nejspíše až ve druhé polovině 19. století začaly být domy stavěny z kamene a nepálených cihel v podobě, jaká se dochovala do současnosti. Kolonie je jednou z mála dochovaných staveb, související se sklářskou minulostí osady a je památkově chráněná.

Pohled na sklářskou kolonii na počátku 20. století

Pohled na sklářskou kolonii na počátku 20. století

Pro srovnání - pohled na sklářskou kolonii v současné době [Foto: Pavel Mašláň]

Pro srovnání – pohled na sklářskou kolonii v současné době [Foto: Pavel Mašláň]

Chlebové pece – sloužily ke společnému pečení chleba i svátečního pečiva v dělnické kolonii sklářů. Nejstarší z nich vznikly na konci 19. století. Byly považovány za společné vlastnictví sklářů a jednotlivé rodiny měly za povinnost starat se o dobrý technický stav a zajištění topiva. Původně se sice pece nacházely u společných domů sklářů, ale ve 20. století byly stavěny i u rodinných domů. V osadě stálo původně na 19 chlebových pecí, do současnosti se jich dochovalo 7 a některé z nich se stále používají.

Jedna ze zachovalých chlebových pecí [Foto: Pavel Mašláň]

Jedna ze zachovalých chlebových pecí [Foto: Pavel Mašláň]

Hostinec u Pekařů – hostinec vznikl po přestěhování huti z horního konce osady do jejího středu ve 20. letech 19. století. Současnou podobu získal na konci 19. století. Od roku 1937 je majetkem rodiny Pekařů. Zde naleznete webové stránky hostince.

Hostinec Vlára – původně formanská hospoda fungovala na Vláře od 18. století.  Na počátku 20. století nechal budovu přestavět na hotel majitel velkostatku Brumov Anton Dreher, autorem návrhu přestavby byl architekt Dominik Fey. Během 20. století bohužel ztratila budova díky úpravám svůj původní ráz, hostinec zde ale funguje stále.

Hostinec Vlára na počátku 20. století.

Hostinec Vlára na počátku 20. století.

Přírodní rezervace Sidonie – rozkládá se asi 1 kilometr severozápadně od středu osady. Rezervace byla vyhlášena v roce 1984 z důvodu ochrany starého bukového porostu typického pro střední polohy Bílých Karpat.  Les vznikl z přirozeného zmlazení. Kontinuita genofondu bukové populace zde dosud nebyla přerušena a tento porost lze označit za původní. Vedle vysokého procenta zdravých dospělých jedinců, kteří dosahují úrovně velmi kvalitních výběrových stromů, se na celé ploše vyskytuje bohaté bukové zmlazení a značné množství semenáčků.

Místa v okolí

Zřícenina hradu Vršatec – nachází se 6 km severovýchodně od osady na území Slovenska, vede k ní červená turistická značka. Zřícenina se rozkládá na Vršateckém bradle, které je zároveň přírodní rezervací. Samotný hrad byl založen nejspíše ve 13. století. Ve 14. století byl v držení Matúša Čáka Trenčianského. Král Matyáš Korvín daroval hrad v roce 1470 zemanům ze Slopnej, kteří začali následně používat přídomek Vršatský. V roce 1680 byl hrad vypálený vojskem, hrad poté obnovili a v 18. století zde sídlili povstalečtí vojáci Františka II. Rákócziho. V roce 1708 (či 1707 dle některých pramenů) hrad obsadili císařští vojáci, kteří jej na příkaz císaře vyhodili do vzduchu.

Zřícenina hradu Vršatec v současné době.

Zřícenina hradu Vršatec v současné době.

Hrad Brumov – nachází se ve městě Brumov vzdáleném 10 km od osady. Hrad byl založen již v první polovině 13. století a stal se významnou zemskou pevností, která střežila cestu Vlárským průsmykem do Uher. Na počátku husitských válek hrad střídavě držela husitská osádka a vojsko krále Zikmunda, kterému nakonec připadl. V 16. a 17. století došlo k rozšíření opevnění hradu o bastiony, aby lépe odolal střelným zbraním. Při vpádech tatarů v roce 1663, či uherských povstalců kuruců roku 1683 a začátkem 18. století se nové opevnění osvědčilo a hrad náporům odolal. Po požáru roku 1760 byl hrad ještě provizorně opraven a sídlila na něm vrchnostenská správa, ale po dalším ohni roku 1820 byl definitivně opuštěn a rozebrán na stavební materiál.

Hrad Brumov

Hrad Brumov

Přírodní památka Chladný vrch – rozkládá se 1,6 km jihozápadně od Svatého Štěpána. Zahrnuje dva lesní porosty vzdálené od sebe asi 1 km. Jedná se o cenné staré bukové porosty, v nichž získává útočiště vzácný tesařík alpský a další významné druhy živočichů.

PP Chladný vrch [Foto: Lenka Plevová]

PP Chladný vrch [Foto: Lenka Plevová]

Přírodní památka Okrouhlá – situovaná asi 1,5 km severně od vlakové stanice Vlárský průsmyk. Jedná se o starou karpatskou ostřicovou bučinu s pestrou druhovou skladbou listnatých dřevin a bohatým bylinným patrem, ve kterém se vyskytují i některé vzácné druhy rostlin.

PP Okrouhlá [Foto: Lenka Plevová]

PP Okrouhlá [Foto: Lenka Plevová]

Přírodní rezervace Lazy – nachází se asi 800 m jihozápadně od železniční stanice Bylnice. Jedná se o zachovalé květnaté bělokarpatské louky s prameništi, mokřady a listnatými porosty. Vyskytuje se tu celá řada ohrožených druhů rostlin, především vstavačovitých.

Prsnatec bezový v PR Lazy [Foto: Lenka Plevová]

Prsnatec bezový v PR Lazy [Foto: Lenka Plevová]

Přírodní památka Hluboče – rozkládá se 3 km západně od osady. Je tvořena květnatou loukou na levém údolním svahu Hlubočského potoka. Hluboče jsou příkladem jednosečných květnatých bělokarpatských luk s výskytem orchidejí.

PP Rajkovec – nachází se asi 400 m jihovýchodně od lyžařského střediska Rajkovec. Důvodem vyhlášení přírodní památky je ochrana pramenného pasínku s výskytem vstavačovitých rostlin.

PP Rajkovec [Foto: Lenka Plevová]

PP Rajkovec [Foto: Lenka Plevová]

Dračia studna – přírodní památka se nachází 2,5 km východně od osady v Bolešovské dolině, je součástí naučné stezky Bolešov-Krivoklát. Jedná se o nejrozsáhlejší pěnovcový útvar v Bílých Karpatech. Potok zde protéká údolím, jehož dno je vyplněno soustavou sesuvů. Jejich čelo vždy tvoří jakousi údolní hráz, po níž se voda roztéká do vějířů a pramínků, přičemž se z ní sráží uhličitan vápenatý ve formě drobných povlaků, hrázek, kaskád a náteků. Ke studni se váže pověst o zabití draka sedlákem Mazánem.

Přírodní památka Dračia Studna

Přírodní památka Dračia studna

Anthonstál – lovecký zámeček Anthonstál se nachází v údolí 3,5 km jihozápadně od osady na Slovensku. Dřevěný zámeček nechal postavit vídeňský podnikatel Anton Dreher na konci 19. století ve středu své obory pro vysokou zvěř. Na zámeček přijížděli významné osobnosti z politických a podnikatelských kruhů z Vídně. V letech 1997 – 1999 byla budova zbořena a znovu postavena do původní podoby. V současnosti slouží jako hotel, k zámečku vede naučná stezka z Luborče.

Lovecký zámeček Antonstál.

Lovecký zámeček Anthonstál.

Ubytování

Jako vhodné ubytování pro rodiny může být pronajímaná chalupa v řadové zástavbě ve staré sklářské osadě Sidonie.

O nás

Spolek byl založen v květnu roku 2015 za účelem podpory kulturního a hospodářského rozvoje osady Sidonie. Nejedná se o spolek náboženský, jak by se mohlo zdát z názvu, ale občanský. Svatá Sidonie […]

Read More
Historie

Sidonie se rozkládá v údolí potoka Vlárky uprostřed Bílých Karpat. Pro svou polohu zůstávalo údolí po dlouhou dobu neosídlené, až v 18. století zde majitel Jan Křitel Illésházy založil sklárnu. […]

Read More
Příroda

Sidonie se nachází v severní části CHKO Bílé Karpaty. Krajinný ráz má vrchovinný až hornatý charakter. Nejnižší nadmořská výška dosahuje v nivě řeky Vláry a nejvyšší v lesích u Nesázalovce […]

Read More
Zajímavosti v okolí

Místa v Sidonii Sklářská kolonie – původní společné obydlí dělníků ze skláren můžete nalézt na několika místech osady. Ve středu obce Sidonie je Rajčurna, kousek nad ní na kopci se […]

Read More
Galerie

Jarní úklid 2017 [Ukázat prezentaci] Doplnění značení cesty na Vršatec a jarní úklid [Ukázat prezentaci] Osazení nové lávky na turistické trase na Vršatec [Ukázat prezentaci] Návštěva komise z projektu Místo, […]

Read More